fredag 9 augusti 2013

Fredag 9 augusti. utvärdering av PBL, strategier, samverkan och transporter.

På ett presseminarium idag fredag meddelade minister Stefan Attefall att en utredning skall genomföras enligt följande sammanfattning :
En parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utreda och vid
behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk
planering och framtagande av planeringsunderlag på regional
nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet
och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.
Kommittén ska utvärdera systemet med regionplanering enligt
 7 kap. plan- och bygglagen  (2010:900) och hur detta förhåller
 sig till dels systemen med regionala utvecklingsstrategier
respektive länsplaner för transportinfrastruktur som regleras
i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen och lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, dels
regionala trafikförsörjningsprogram enligt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik.
Vidare ska kommittén utvärdera hur samordningen av hanteringen
av bostadsförsörjnings frågorna på regional och kommunal nivå
fungerar i dag. Som en följd av utvärderingen ska kommittén
analysera behovet av förändringar i berörda regelverk.
Kommittén ska även bland annat utreda vad som bör ingå i fysisk
planering på regional nivå och i detta sammanhang särskilt analysera
behovet av att på regional nivå avväga nationella och regionala mål,
planer och program.
Kommittén ska lämna de förslag till åtgärder, författningsförslag och
andra förslag som behövs.
Kommitténs uppdrag ska inte omfatta den i budgetpropositionen för
2013 aviserade utredningen att se över riksintressesystemet.
Uppdraget skall redovisas senas den 27 mars 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------
Under fredagen har jag jobbat lite med en utredning, besvarat en del
mail och bokat in ett par möten nästa vecka. Det känns att det börjar
 röra på sig efter semestrarna. Mailen och telefonsamtalen har ökat
och kommande vecka är väl de flesta tillbaka på sina arbetsplatser.  

Inga kommentarer: