söndag 13 januari 2013

Söndag 13 januari. Motion till fullmäktige 2013

Att skriva motioner till Hyresgästföreningens fullmäktiges årsmöte är stort. Personligen har jag fram tills nu aldrig skrivit en motion utan nöjt mig med att ställa mig bakom de motioner som min moderförening skrivit.
Efter att ha varit ledig större delen av helgerna och då haft tid att både reflektera och fundera över våra kommande stora utmaningar satte jag mig på kvällen fredagen den 4 januari framför datorn och klädde i bokstäder och ord mina tankar. Det utmynnade i nedanstående motion till vårens fullmäktige möte.
Eftersom motionen redan nått ut till en begränsad skara utanför kansliet och regionstyrelsen publicerar jag den här så alla kan läsa den.
Motionen är egentligen väl lång men eftersom jag skrev utifrån de tankar och engagemang jag har och känner fann jag ingen anledning att korta ned den. Hoppas ni orkar läsa motionen i sin helhet och inte bara att satserna:

Motion till Hyresgästföreningen Region Stockholms Fullmäktige.
Bakgrund, hyresgäst och medlemsinflytande.
Föreningarnas bostadspolitiska arbete har under de senaste åren utvecklats enormt och vi hörs allt mer i den politiska debatten. Trots det hårdnar klimatet för medlemmar/hyresgäster.
Min uppfattning är att vi i linje med Agenda 2016 måste bli ännu bättre på att stärka hyresgästernas möjlighet att påverka och ha inflytande på sitt boende.

Vi hyresgäster och hyresrätterna blir allt mer ansatta i vår region. Nyproduktionen är på tok för låg, samtidigt som hyresnivåerna i nyproduktionen är på tok för hög.
Upprustningen i miljonprogramsområdena påverkar tusentals hyresgästers boendesituation på fler sätt. Hyresgästernas inflytande på omfattningen av renoveringen och upprustningen är idag svagt. Många gånger utförs arbeten i samband med upprustningarna, vars syfte är att höja bruksvärdet och därmed hyran.
En del bostadsbolag, allmännyttiga såväl som privata, har fler olika dåliga lösningar för att finansiera upprustningarna, till exempel ombildningar, ägarlägenheter och försäljningar av allmännyttiga hyresrätter.
Hur påhittiga fastighetsägarna än är, såväl privata som allmännyttiga är det alltid hyresgästen som får betala slutnotan.
Eftersom bostadsmarknaden är överhettad av en gigantisk bostadsbrist, kan bostadsbolagen kräva fyra gånger hyran i inkomst. En spärr som hindrar många från att få eller byta sin lägenhet.

Hyrornas andel av Hushållets plånbok
Hyrornas andel av Hushållets plånbok är redan idag för stor och riskerar att bli större genom olika lagförslag och utredningar som ligger i linje med den politiska vilja hos de styrande politikerna, både regionalt och på riksplanet. Våra förhandlingar måste få ytterligare skärpt fokus på hyresgästernas ”hushållens plånbok” och vårt opinionsarbete måste öka på alla fronter genom lobbying på alla politiska nivåer, tydliga kampanjer med fokus på hyresgästnyttan och hyresgästens plånbok.

Vårt, regionens mätbara mål måste vara att max 25% av en genomsnittlig förvärvsinkomst skall utgöra hyran. Till grund för hyran skall ligga bruksvärdet hyresgästernas generella värderingar. Av hyran får maximalt 30 % vara baserat på det geografiska läget/området.

Hyresgästernas inflytande vid upprustning och ombyggnad
Hyresgästernas inflytande vid upprustning och ombyggnad måste öka, från nuvarande möjlighet att säga ja eller nej som oftast rent slentrianmässigt är ett svar som saknar både betydelse och inflytande. Ett yttrande från hyresgäster/medlemmar skall när så behövs vara väl underbyggt, med ett väl genomarbetat och dokumenterat stöd från regionen/regionkontoret.

Underhåll och förvaltning
Vid bristfällig underhåll och förvaltning skall hyresgäster/medlemmar erhålla samma stöd som ovan, alltså när så behövs vara väl underbyggt med ett väl genomarbetat och dokumenterat stöd från regionen/regionkontoret.

Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
Ombildningar förekommer på många håll i vår region. Stöd till aktiva medlemmar i berörda områden måste stärkas genom hjälp med att granska kalkyler samt genom underlag och stöd för lokalt påverkansarbete.

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter
Vid ombildningar som är tveksamma behöver de lokalt aktiva medlemmarnas arbetet med att bevara och utveckla hyresrätten, efter prövning/granskning av regionkontorets jurister få stöd med att granska och klandra ombildningsprocessen. Exempelvis kan nämnas att den jurist som på uppdrag av Stockholm Stad deltar som observatör på köpstämmorna, inte på något sätt säkerställer intresset för de som lokalt vill bevara och utveckla hyresrätten.

Allmännyttans framtid
De allmännyttiga bostadsbolagens roll för bostadsförsörjningen i regionens kommuner är viktig. I den verklighet som vi lever, har på många håll i regionen de allmännyttiga bolagen sålts ut i sin helhet och upphört att existera som i till exempel Nacka, Danderyd, Täby, Salem och Vaxholm.
På andra håll kraftigt minskat genom försäljningar eller ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Just nu finns förslag på att sälja hela eller delar av de allmännyttiga bostadsbolagen i Värmdö, Botkyrka, Stockholm och Nynäshamn.
De privata fastighetsägarna är i de flesta av regionens kommuner den enda eller största fastighetsägaren och därmed totalt dominerande på hyresmarknaden. Det finns i vår region bara två kommuner Södertälje och Botkyrka där de allmännyttiga hyresrätterna är i majoritet.
Den privata fastighetsägarens huvudintresse är att tjäna pengar och det kan hävdar en del politiker kombineras med det kommunala bostadsförsörjningsansvaret men min uppfattning är att de aldrig kan överta det politiska ansvaret för allas rätt till bostad.
Idag söker 40.000 – 60.000 personer akut bostad via Stockholms bostadsförmedling.
I snitt har det de senaste 10 åren byggts 2 – 3.000 hyresrätter per år vilket är på tok för lite.
Att på en allt tuffare hyresmarknad inte bevara och utveckla de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen kan över tid bli förödande för regionens hyresgäster.
De allmännyttiga bostadsbolagens styrka måste användas av politikerna för att bygga hyresrätter med rimliga hyresnivåer.
Arbetet med att påverka regionens alla beslutsfattare så att de allmännyttiga bostadsbolagen behålls och utvecklas måste även framledes vara en del i regionens opinions/påverkansarbete.

Husombudens roll.
Husombudens roll har varit föremål för diskussion under flera år. Husombudens roll återfinns i de nyligen antagna förhandlingsrutinerna. I den framtid vi nu möter med allt fler privata fastighetsägare kommer husombudens roll bli mer betydelsefull för hyresgäster som bor i privat ägda hus där det inte finns lokala hyresgästföreningar.
I egenskap av förtroendevald är det självklart lika viktigt för husombudet att få tillgång till information som för den lokala hyresgästföreningen för det hus man är ombud, vilka är medlemmar, hyror, lägenheternas yta och lägenhets nr.

Jag yrkar på att fullmäktige för att stärka hyresgäster och medlemmars inflytande, beslutar att ställa sig bakom följande att satser:

Att regionen har som mål att hyrans andel av hushållets plånbok (disponibla inkomst) inte skall utgöra mer än 25% och att det geografiska läget/området inte skall utgöra mer än 30% av hyran.

Att när hyresgäster/medlemmar är berörda av upprustningar/ombyggnationer skall ett yttrande från hyresgäster/medlemmar när så behövs vara väl underbyggt, med ett väl genomarbetat och dokumenterat stöd från regionen/regionkontoret.

Att vid bristfälligt underhåll och förvaltning skall hyresgäster/medlemmar erhålla stöd när så behövs genom ett väl underbyggt, genomarbetat och dokumenterat stöd från regionen/regionkontoret.

Att medlemmar som vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter verkar för att bevara och utveckla hyresrätten lokalt får stärkt stöd genom hjälp med att granska kalkyler samt genom underlag och stöd för lokalt påverkansarbete.

Att vid ombildningar som är tveksamma erbjuda de lokalt aktiva medlemmarna att efter prövning/granskning av regionkontorets jurister, få stöd med att granska och klandra ombildningsprocessen.

Att vårt gemensamma arbete med att påverka beslutsfattare i vårt regionområde för att de allmännyttiga bostadsbolagen behålls och utvecklas, skall vara en del i regionens övergripande opinions/påverkansarbete.

Att de av föreningarnas årsmöten valda Husombuden skall få tillgång till vilka som är medlemmar, aktuella hyror och lägenhetsytor samt lägenhets nr för de hus de företräder.

Terje Gunnarson

Inga kommentarer: