onsdag 28 november 2012

Onsdag 28 november. DN. Mitt i. Lokala Hyresgäsrföreningen Väktaren.

Tidningarna hör av sig ganska ofta rörande de pågående hyresförhandlingarna. Idag gällde det hur vi i praktiken håller koll på alla de fastigheter där vi förhandlar hyran för hyresgästerna och olika typer av hyresboende.
Efter att under dagen besvarat en hel del mail och pratat med en trevlig bloggläsare som hade en del konkreta frågor om förhandlingarna och det ramavtal vi kommit överens om med de privata fastighetsägarnas organisation var jag iväg till ett hyresgästmöte på Kungsholmen Lokala Hyresgästföreningens Väktaren.
Den lokal föreningen hade bjudit in hyresgästerna i kvarteret för att informera om de pågående planerna att bygga en galleria i kvarteret.. Föreningen försöker påverka ansvariga politiker att avstå från att bygga en mängd affärslokaler och i stället bygga hyresrätter. Kvällens möte var fyllt av frågor och olika förslag på hur de boende skulle kunna jobba med att påverka lokala politiker och beslutsfattare.
Så här skriver den lokala föreningen:

ANSATSEN BLEV FEL-GÖR ETT OMTAG!
Planarbetet för det tilltänkta galleriabygget i kv Väktaren vid Fridhemsplan (Dnr 2011-08491) börjar nu sakta konkretiseras. I den lokala hyresgästföreningen i kvarteret har vi under året arbetat parallellt med analyser och för att försöka finna alternativa lösningar. Häromveckan t ex hade vi en hearing med representanter för Familjebostäders företagsledning, förvaltning och handläggare.

Planärendet kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden någon gång i vinter. Hyresgästföreningen kommer givetvis, såsom remissinstans, att återkomma i det sammanhanget mera formellt. Det som redan nu framstår i allt tydligare dager är hur fel och fantasilöst perspektivet varit från första början.

I Stockholm råder en skriande bostadsbrist, framförallt när det gäller hyreslägenheter med överkomliga hyror. Enligt Regionplanekontoret behövs c:a 85.000 nya bostäder de närmaste åren. Att i det läget prioritera ett galleriabygge framför bostäder framstår som utmanande.

De två huvudaktörerna i den pågående processen är dels Försäkringsbolaget Alecta, dels AB Familjebostäder. De har rimligen helt disparata intressen i sammanhanget. Alecta har till uppgift att förädla sina pensionssparares pengar, medan Familjebostäder fortfarande har sitt allmännyttiga uppdrag kvar. Alecta äger den stora kontorsfastigheten i kvarteret, som är utgångspunkt för galleriabygget (den vita fastigheten till höger på vinjettbilden ovan). Eftersom Fridhemsplans T-banestation ligger i Familjebostäders fastighet har även Familjebostäder blivit indraget i ärendet då T-banestationen ska anslutas till gallerian.

Vi vill understryka att vi i princip är positiva till den kompletterande bostadsbebyggelse som föreslås på innergården och på taken till Familjebostäders fastigheter. Den upprustning av gaturummet i hörnet Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan, det egentliga Fridhemsplan, som föreslås, är något vi slagits för i många år och givetvis tillstyrker (gatuhörnet i bildens centrum ovan).

VÄND UPP OCH NED PÅ PROJEKTET –
MED FRISKA ÖGON FÅR MAN ETT NYTT PERSPEKTIV!

Vårt förslag är att politikerna ger Familjebostäder i uppdrag att lägga ett bud på Alectas fastigheter i kvarteret. Familjebostäder har en välfylld kassa efter den vidlyftiga ombildningspolitiken på senare år. Det stora kontorshuset kan då konverteras till hyreslägenheter! Tillsammans med de planerade bostäderna på taken och på gården kan det sammantaget röra sig om 200-250 bostäder, beroende på lägenhetsstorlek! I ett slag kan man då också avvärja de uppenbara olägenheter det nuvarande projektet är behäftat med.

(I dagarna har Familjebostäder köpt en kontorsfastighet i Älvsjö som nu ska konverteras till 150 nya hyreslägenheter. Även i andra delar av kommunen konverterar man kontorsfastigheter till hyreslägenheter. Så visst går det!)

Galleriabygget skulle med fördel kunna ersättas med en ”bazarlänga” av modernt snitt utmed Fridhemsgatans västra sida, nedanför de båda skolbyggnaderna, på kommunal mark (alltså till vänster i vinjettbilden på första sidan). Där ligger nu en f d urinoar som används som kommersiell tonårskrog, i brist på normala ungdomsgårdar.Inga kommentarer: